szkola01.jpgszkola02.JPGszkola03.JPGszkola04.JPG

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

Przeprowadzanie postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych prowadzi się zgodnie z harmonogramem określonym przez organ prowadzący:

 

Lp. Rodzaj czynności Termin postępowania rekrutacyjnego Termin postępowania uzupełniającego
1 Złożenie wniosku o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 02.03.2020 r.
do 13.03.2020 r
od 20.07.2020 r.
do 31.07.2020 r.
2 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 16.03.2020 r.
do 18.03.2020 r.
od 03.08.2020 r.
do 07.08.2020 r.
3 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 20.03.2020 r.
do godz. 15:00
10.08.2020 r.
do godz. 15:00
4 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia od 23.03.2020 r.
do 27.04.2020 r.
od 11.08.2020 r.
do 17.08.2020 r.
5 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
31.03.2020 r.
do godz. 15:00
21.08.2020 r.
do godz. 15:00

I. PRZYJĘCIE DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH
1. Do oddziałów przedszkolnych przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.
2. Przyjęcia do oddziałów przedszkolnych dokonuje się na podstawie:
- DEKLARACJI - jeżeli dziecko w roku szkolnym 2019/2020 uczęszczało do oddziału przedszkolnego w naszej szkole i będzie uczęszczać w następnym roku szkolnym. Niezłożenie deklaracji jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w oddziale przedszkolnym od dnia 1 września 2020r.
- WNIOSKU – w wyniku postępowania rekrutacyjnego - w przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w oddziałach przedszkolnych w szkole.
W naszej szkole odbędzie się również rekrutacja dzieci  5 letnich do oddziału przedszkolnego.
3.Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria (wynikające z przepisów oświatowych) :

• wielodzietność rodziny kandydata;
• niepełnosprawność kandydata;
• niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
• niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
• niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
• samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
• objęcie kandydata pieczą zastępczą.

4. Kryteria, o których mowa w punkcie 3, mają jednakową wartość.
5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami w oddziałach przedszkolnych, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący (Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/286/18 Rady Miejskiej
w Szydłowcu z dnia 30 stycznia 2018 r.)

Lp. Kryterium Liczba  punktów Dokument potwierdzający spełnienie kryterium
1. Oboje rodzice/opiekunowie prawni pracują lub studiują w systemie stacjonarnym 10 pkt Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego
2. Jeden rodzic/opiekun prawny pracuje lub studiuje w systemie stacjonarnym 5 pkt. Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego
3. Uczęszczanie rodzeństwa kandydata do szkoły, w której znajduje się oddział przedszkolny 3 pkt Poświadczenie dyrektora szkoły
4. Kandydat zamieszkuje najbliżej szkoły, w której znajduje się oddział przedszkolny 2 pkt Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o miejscu zamieszkania kandydata

6. Kandydaci zamieszkali poza obszarem danej gminy mogą być przyjęci do oddziałów przedszkolnych, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami .
7. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem danej gminy przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne.
Wypełnione deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego należy złożyć w sekretariacie szkoły w dniach 20.02.2020r.- 28.02.2020r.(wzór deklaracji)
Wypełnione wnioski i oświadczenia należy złożyć w sekretariacie szkoły w dniach 02.03.2020r.- 13.03.2020r. (wzór wniosku) i (wzór oświadczenia)

 

II. PRZYJĘCIE DO KLASY PIERWSZEJ
Kandydaci do klasy pierwszej przyjmowani są na podstawie:
1. ZGŁOSZENIA – jeżeli kandydat mieszka w obwodzie szkoły lub w roku szkolnym 2019/2020 realizuje obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w naszej szkole. Przyjęty jest on z urzędu na podstawie zgłoszenia rodzica dziecka (dostarczenie zgłoszenia do sekretariatu szkoły jest równoznaczne z przyjęciem dziecka).

2. WNIOSKU – kandydat spoza obwodu szkoły (jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami)
w wyniku postępowania rekrutacyjnego.
3. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący (Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIII/286/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 stycznia 2018 r.)

 

Lp.

Kryterium

Liczba  punktów Dokument potwierdzający spełnienie kryterium
1.

Uczęszczanie rodzeństwa kandydata do szkoły

3 pkt Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego
2.

Rodzic(e)/ prawny(i) opiekun(owie) kandydata pracują w szkole

2 pkt. Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego
3.

Kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego w szkole

1 pkt Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego

 

Wypełnione zgłoszenia należy złożyć w sekretariacie szkoły w dniach 20.02.2020r.- 28.02.2020r. (wzór zgłoszenia) Wypełnione wnioski i oświadczenia należy złożyć w sekretariacie szkoły w dniach 02.03.2020r.-13.03.2020r. (wzór wniosku) i (wzór oświadczenia)

Po opublikowaniu listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych rodzic/prawny opiekun potwierdza wolę przyjęcia kandydata do oddziału przedszkolnego lub klasy pierwszej, składając w sekretariacie szkoły oświadczenie (wzór oświadczenia woli do oddziału przedszkolnego), (wzór oświadczenia woli do klasy 1) w dniach 23.03.2020r. – 27.03.2020r.  Niezłożenie przez rodzica/prawnego opiekuna kandydata potwierdzenia woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego udziału w rekrutacji.

Joomla templates by a4joomla