szkola01.jpgszkola02.JPGszkola03.JPGszkola04.JPG

Europejski Fundusz Społeczny

 

DZIECIĘCA AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI
WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW
POPRZEZ DODATKOWE ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE KLUCZOWE
W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

W roku szkolnym 2012/2013 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Zespole Szkól im. Jana Pawła II przystąpiła do projektu „DZIECIĘCA AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych”.

Projekt "Dziecięca Akademia Przyszłości" jest realizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego na terenie województwa mazowieckiego w latach 2012-2013 jako projekt systemowy i jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013:

Priorytet IX
Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

Działanie 9.1
Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

Poddziałanie 9.1.2
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Wdrażaniem projektu zajmuje się Departament Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych z klas IV-VI z terenu województwa mazowieckiego poprzez rozszerzenie oferty edukacyjno-wychowawczej tych szkół o dodatkowe zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, zdefiniowanych w dokumencie pt. "Kompetencje kluczowe w uczeniu się przez całe życie - europejskie ramy odniesienia", stanowiącym załącznik do Zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE).

Cele projektu to:
- rozszerzenie oferty edukacyjno-wychowawczej szkół podstawowych,
- przeciwdziałanie zjawiskom przemocy i agresji,
- wsparcie pedagogiczno-psychologiczne uczniów mających trudności w nauce,
- kształtowanie umiejętności właściwego spędzania wolnego czasu,
- realizowania idei wychowania przez sport.

Blok nieodpłatnych zajęć dodatkowych, w których biorą udział uczniowie zakwalifikowani do projektu, obejmuje pięć modułów w łącznym wymiarze 20 godzin (45 min.) miesięcznie w następującym podziale:

  1. 4 godziny zajęć z zakresu ICT (technologie informacyjne i komunikacyjne) - prowadzący: mgr inż. Tomasz Bialik;
  2. 3 godziny zajęć z zakresu przedmiotów przyrodniczo-matematycznych - prowadzące: mgr Elżbieta Stefańska i mgr Marta Osipowicz;
  3. 4 godziny zajęć z języków obcych – prowadząca: mgr Karolina Mączyńska;
  4. 3 godziny zajęć z zakresu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego - prowadząca: mgr Agnieszka Mikołajczak;
  5. 6 godzin zajęć sportowo-wychowawczych – prowadzący: Robert Wojcieszek.

Każdy uczeń jest zobowiązany do udziału we wszystkich zajęciach.

Joomla templates by a4joomla