szkola01.jpgszkola02.JPGszkola03.JPGszkola04.JPG

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

1. Do oddziałów przedszkolnych przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.

2. Przyjęcia do oddziałów przedszkolnych dokonuje się:

  • bez rekrutacji, na podstawie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym w szkole - jeżeli dziecko w roku szkolnym 2017/2018 realizowało wychowanie przedszkolne w naszej szkole.

Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego odbywa się w terminie 20 - 28 lutego 2018r. w sekretariacie szkoły.

Niezłożenie deklaracji jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w tymże oddziale przedszkolnym od dnia 1 września 2018r.

druk deklaracji do pobrania

  • na podstawie wniosku o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego, złożonego przez rodziców/prawnych opiekunów kandydata do dyrektora szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w oddziałach przedszkolnych w szkole zostanie przeprowadzone postępowanie rekrutacyjne.

DO POBRANIA:

Wniosek

Oświadczenie 1

Oświadczenie 2

Składanie wniosków o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego odbywa się w terminie 1 - 23 marca 2018r. w sekretariacie szkoły.

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

1. Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria (wynikające z przepisów oświatowych):

  • wielodzietność rodziny kandydata:
  • niepełnosprawność kandydata;
  • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
  • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
  • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
  • samotne wychowanie kandydata;
  • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

2. Kryteria, o których mowa w punkcie 1, mają jednakową wartość.

3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami w oddziałach przedszkolnych, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący (Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/286/18 rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 stycznia 2018r.)

Lp.  Kryterium Liczba punktów Dokument potwierdzający spełnienie kryterium
 1 Oboje rodzice/opiekunowie prawni pracują lub studiują w systemie stacjonarnym  10 pkt Oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego
 2 Jeden rodzic/opiekun prawny pracuje lub studiuje w systemie stacjonarnym  5 pkt  Oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego
 3  Uczęszczanie rodzeństwa kandydata do szkoły, w której znajduje się oddział przedszkolny  3 pkt  Poświadczenie dyrektora szkoły
4 Kandydat zamieszkuje najbliżej szkoły, w której znajduje się oddział przedszkolny 2 pkt Oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego o miejscu zamieszkania kandydata

 

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego

 

Joomla templates by a4joomla