szkola01.jpgszkola02.JPGszkola03.JPGszkola04.JPG

W skrócie:

1. Uczeń ma prawo do:

 • właściwego i zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
 • opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie godności,
 • korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej zgodnie z odrębnymi przepisami,
 • życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,
 • swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza tym dobra innych osób,
 • rozwijania zainteresowań, zdolności, talentów i pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,
 • poznania formułowanych przez nauczyciela wymagań edukacyjnych,
 • obiektywnej, jawnej i umotywowanej oceny za postępy w nauce, zgodnie,
 • pomocy w przypadku trudności w nauce,
 • korzystania ze środków dydaktycznych i księgozbioru biblioteki szkolnej,
 • wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową.

2. Uczeń ma obowiązek:

 • przestrzegania postanowień zawartych w Statucie Szkoły,
 • systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły,
 • przestrzegania zasad kultury współżycia, nie stosowania agresji i przemocy w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,
 • odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę,
 • odpowiedzialności za wspólne dobro, ład i porządek w szkole.

 


 

Zgodnie z zapisami Statutu naszej szkoły mamy prawo do:

 1. zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celami i stawia­nymi wymaga­niami, w tym z wymogami stosowanego w szkole systemu oceniania,
 2. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
 3. opieki wychowawczej i warunków pobytu w Szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej,
 4. życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno - wychowawczym,
 5. rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
 6. korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego,
 7. przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności przy wykorzystaniu wszystkich możliwości szkoły; wyrażania opinii i wątpliwości dotyczących treści nauczania oraz uzyskiwania na nie wy­ja­śnień i odpowiedzi,
 8. przedstawiania wychowawcy klasy, Dyrektorowi Szkoły i innym nau­czy­cielom swoich problemów oraz uzyskania od nich pomocy, odpo­wiedzi, wyjaśnień,
 9. poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych i koleżeńskich, zachowania w tajemnicy jego problemów i spraw poza­szkol­nych powierzonych w zaufaniu,
 10. jawnego wyrażania opinii dotyczących życia szkoły; nie może to jednak uwłaczać niczyjej godności osobistej,
 11. organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej i roz­ryw­ko­wej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organiza­cyj­nymi w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły,
 12. uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych, pozalekcyjnych i pozaszkol­nych; udokumen­towana pozaszkolna działalność ucznia jest oceniana na równi z działalnością szkolną,
 13. reprezentowania szkoły we wszystkich konkursach, przeglądach, zawodach i innych imprezach, zgodnie ze swoimi umiejętnościami i możliwościami,
 14. do pomocy socjalnej w następującej formie: uczeń dojeżdżający korzysta ze świetlicy i stołówki szkolnej w pierwszej kolejności,
 15. dla uczniów z rodzin niepełnych, wielodzietnych lub będących w bardzo trudnej sytuacji materialnej istnieje możliwość sfinanso­wa­nia w całości lub części kosztów obiadów, zakupu podręczników lub odzieży z funduszu Rady Rodziców, PCK, Urzędu Miasta lub dochodów własnych szkoły. Podania w tej sprawie uczeń lub jego rodzice składają na ręce Dyrektora Szkoły. Decyzja o przyznaniu pomocy powinna być uzgadniana z pedagogiem szkolnym lub - w przypadku obiadów - z kie­rownikiem świetlicy szkolnej. Przed wydaniem decyzji organ finansujący pomoc może prze prowadzić wywiad środowiskowy lub rozmowy z zaintereso­wanymi rodzicami w miejscu ich zamieszkania;
 16. do korzystania z pomieszczeń i terenów szkolnych - tylko w obecno­ści nauczy­ciela lub rodziców, którzy zadeklarują taką formę pomocy szkole.

Uczeń, który uważa, że jego prawa zostały naruszone, powinien:

 • zgłosić się do wychowawcy klasy - w przypadku konfliktu pomiędzy nauczycielami uczącymi w danej klasie a uczniami tej klasy,
 • zgłosić się do Dyrektora Szkoły - jeżeli decyzja wychowawcy nie zakończyła konfliktu lub konflikt z uczniami dotyczy wychowawcy klasy.

Od orzeczenia Dyrektora Szkoły może być wniesione odwołanie do organu prowadzącego szkołę (Burmistrza Miasta Szydłowca). Odwołanie wnosi jedna ze stron. Nie może być ono jednak wniesione po upływie 2 tygodni od daty wydania orzeczenia.

 

Poniżej przedstawiamy nasze obowiązki, wynikające z zapisów Statutu Szkoły.

Mamy obowiązek:

 1. przestrzegania postanowień zawartych w Statucie Szkoły oraz w jego załącznikach,
 2. systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych, przygotowywania się do nich oraz właściwego zachowania się w ich trakcie,
 3. systematycznego i aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły,
 4. przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli, innych pracowników szkoły i osób dorosłych,
 5. wykonywania poleceń wydawanych przez wszystkich nauczycieli i pracowników obsługi,
 6. dostosowania się do organizacji nauki w szkole: uczniom zabrania się biegania po korytarzach podczas przerw międzylekcyjnych, samowolnego oddalania się z budynku szkoły, samowolnego przechodzenia do hali sportowej,
 7. dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów - uczniom zabrania się palenia tytoniu, picia alkoholu, używania i dystrybucji narkotyków i innych środków odurzających zarówno w szkole jak i poza nią; za powyższe przekroczenia stosuje się w Szkole surowe kary poczynając od przeniesienia do równoległego oddziału wzwyż,
 8. usprawiedliwiania w określonym terminie i formie nieobecności na zajęciach edukacyjnych:
 9. nieobecności ucznia na zajęciach szkolnych usprawiedliwiają rodzice lub prawni opiekunowie,
 10. usprawiedliwienia dostarczają uczniowie na piśmie w zeszycie usprawiedliwień w terminie nie później niż do 15-go każdego następnego miesiąca. Po tym terminie usprawiedliwienia nie będą respektowane,
 11. nieobecność na pojedynczych godzinach będzie usprawiedliwiana tylko po okazaniu zaświadczenia lekarskiego, lub w uzasadnionych przypadkach przez rodziców (prawnych opiekunów),
 12. nieobecność powyżej trzech dni usprawiedliwia tylko zaświadczenie lekarskie,
 13. troszczenia się o mienie szkoły i jego estetyczny wygląd, starania się o utrzymanie czystości i porządku na terenie szkoły; uczeń ma obowiązek przynoszenia obuwia zmiennego (wyłącznie miękkiego, tekstylnego o białej podeszwie) w podpisanym worku, pozostawionym w szatni; uczniom zabrania się pozostawiania w szatni przedmiotów wartościowych i pieniędzy,
 14. zaznaczania w widoczny sposób (podpisanie, wyszycie inicjałów itp.) wierzchnich okryć i obuwia pozostawianych w szatni,
 15. dbania o schludny wygląd oraz noszenia odpowiedniego stroju obowiązującego w szkole - „mundurek szkolny"; odpowiednia długość bluzek zakrywająca brzuch i plecy, długość spódnic do kolana; brak makijażu, manicure; w wyjątkowej sytuacji uczeń może zastąpić „mundurek" strojem szkolnym (biała bluzka - ciemna spódnica/ spodnie),
 16. w czasie uroczystości szkolnych i miejskich - obowiązuje stój oficjalny (biała bluzka - ciemna spódnica/ spodnie),
 17. ubierania na zajęcia wychowania fizycznego obowiązującego stroju gimnastycznego - biała koszulka, czarne lub granatowe spodenki,
 18. na zdjęcia wychowania fizycznego zdjęcia wszelkich ozdób i biżuterii,
 19. nie korzystania na terenie szkoły z prywatnych telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych,
 20. przychodzenia do szkoły nie wcześniej niż na 15 minut przed pierwszą swoją lekcją oraz opuszczania szkoły bezpośrednio po zakończeniu zajęć,
 21. opuszczania sal lekcyjnych podczas przerw - uczniowie korzystają z pomieszczeń szkolnych w pierwszej kolejności tylko w przypadku imprez wcześnie zaplanowanych i zgłoszonych w sekretariacie (np. w planie pracy Samorządu Uczniowskiego),
 22. podczas korzystania ze sprzętu i pomieszczeń szkolnych uczniowie zobowiązani są do przestrzegania regulaminów znajdujących się w pracowniach oraz instrukcji obsługi urządzeń.

Możemy być nagradzani za:

 1. rzetelną naukę i wzorowe zachowanie,
 2. wybitne osiągnięcia,
 3. pracę na rzecz szkoły i środowiska,
 4. dzielność i odwagę.

Statut przewiduje dla nas następujące nagrody:

 1. pochwała wychowawcy w obecności klasy,
 2. pochwała Dyrektora Szkoły w obecności społeczności szkolnej,
 3. nagrody książkowe,
 4. dyplomy,
 5. listy gratulacyjne dla rodziców,
 6. wpis pamiątkowy do kroniki szkolnej uczniów, którzy przynieśli zaszczyt szkole i rodzicom - wnioskuje wychowawca klasy, zatwierdza wpis Rada Pe­dagogiczna,
 7. inne (np. wycieczka, nagroda rzeczowa, wyjście do kina itp.).

W przypadku, kiedy naruszymy zasady określone Statutem Szkoły możemy być ukarani:

 1. ustnym upomnieniem wychowawcy klasy,
 2. naganą wychowawcy z wpisem do dziennika i powiadomieniem rodziców lub prawnych opiekunów ucznia,
 3. ustnym upomnieniem Dyrektora Szkoły,
 4. naganą Dyrektora Szkoły - uczeń ukarany naganą Dyrektora Szkoły nie może brać udziału w imprezach rozrywkowych organizowanych przez szkołę. Dyrektor Szkoły udziela nagany w porozumieniu z wychowawcą klasy. O udzielonej naganie Dyrektora Szkoły wychowawca informuje na piśmie rodziców lub prawnych opiekunów ucznia;
 5. zawieszeniem prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych, do repre­zen­towania szkoły na zewnątrz,
 6. przeniesieniem do równoległej klasy - wnioskuje wychowawca klasy, pedagog szkolny - przenosi ucznia Dyrektor Szkoły,

Po wyczerpaniu wszystkich powyższych możliwości oddziaływań wychowawczych uczeń, na wniosek Dyrektora Szkoły, może być przeniesiony przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty w Warszawie do innej szkoły. Uchwałę o wnioskowaniu w tej sprawie podejmuje Rada Pedagogiczna po uzyskaniu zgody dyrektora docelowej szkoły na przyjęcie ucznia. Wniosek dotyczący ucznia przyjętego spoza obwodu Szkoły nie wymaga uchwały Rady Pedagogicznej.

Sposób ukarania dostosowuje się do rodzaju popełnionego przez ucznia wykroczenia. Wykonanie kary może zostać zawieszone na czas próby (nie dłuższy niż 2 miesiące), jeśli uczeń uzyska poręczenie wychowawcy, Samorządu Klasowego lub Uczniow­skiego, Rady Rodzi­ców lub Rady Pedagogicznej.

W szkole nie wolno stosować kar naruszających nietykalność i godność oso­bistą uczniów.

Szkoła ma obowiązek informowania rodziców (prawnych opiekunów) ucz­nia o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary. Obowiązek ten spełnia wychowawca zainteresowanego ucznia.

 

Joomla templates by a4joomla