szkola01.jpgszkola02.JPGszkola03.JPGszkola04.JPG

Dział Dokumenty zawiera treści najważniejszych szkolnych dokumentów, tworzących wewnątrzszkolne prawo oświatowe. Każdy członek środowiska szkolnego ma obowiązek znać treść tych dokumentów i realizować zawarte w nich ustalenia. Zachęcamy do zapoznania się z tym materiałem.

Poniżej misja i wizja obu szkół, wchodzących w skład Zespołu.

 

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W SZYDŁOWCU

"Nie wystarczy zdobywać mądrość, trzeba jeszcze z niej korzystać".
Cyceron

MISJA

Misją szkoły jest wyedukowanie i wychowanie człowieka wszechstronnie wykształconego, przygotowanego do samodzielnego zdobywania wiedzy, tolerancyjnego, otwartego na świat i wrażliwego na jego problemy, potrafiącego osiągnąć sukces, uczciwego, rozwijającego zainteresowania.

Edukacja w szkole podstawowej wspomaga rozwój dziecka jako osoby i wprowadza je w życie społeczne, motywując do dalszej edukacji.

Sposób przekazywania wiedzy, kształtowania umiejętności i postaw uczniów szkoła dostosowuje do naturalnej w tym wieku aktywności dzieci stwarzając atmosferę przyjazną dla ucznia.

WIZJA

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Szydłowcu jest placówką nowoczesną, dobrze wyposażoną w sprzęt i pomoce dydaktyczne umożliwiające pracę z uczniem aktywnymi metodami z uwzględnieniem technologii komputerowej i informacyjnej, zapewniając wysoki poziom nauczania i wszechstronny rozwój intelektualny dziecka.

Przyjazna uczniom, wolna od przemocy rówieśniczej zapewnia bezpieczeństwo i właściwą atmosferę podczas pobytu dziecka w szkole.

Daje uczniom i ich rodzicom czytelną ocenę osiągnięć i wysiłków, pobudzając do dalszego rozwoju umiejętności i zainteresowań.

Szkoła integruje środowisko lokalne i współpracuje z różnymi instytucjami wspomagającymi jej działania.

Szkoła wspomaga rodziców w procesie wychowawczym kształtując, między innymi, szacunek do dziedzictwa kulturowego narodu, regionu, miasta realizując program "Ocalić od zapomnienia".

Rodzice czynnie angażują się w życie szkoły, wspomagając działania nauczycieli.

Twórcza kadra nauczycielska, stale się dokształcająca i doskonaląca, kompetentna i dobrze przygotowana właściwie dostosowuje sposób przekazywania wiedzy, kształtowania umiejętności i postaw uczniów do naturalnej w tym wieku aktywności dzieci.

Zatwierdzone na Radzie Pedagogicznej dnia 30 sierpnia 2001 r.


 

 

PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 W SZYDŁOWCU

MISJA

"Bogactwo i sławę zdobywa się usilną pracą.
Nie dość jest wiedzieć - trzeba starać się swą wiedzę zużytkować;
 Nie dość chcieć; trzeba czynić".
Goethe

Szkoła zapewnia warunki umożliwiające wszechstronny rozwój ucznia twórczego, wrażliwego, samodzielnego, otwartego na problemy regionu, kraju i Europy.

WIZJA

Publiczne Gimnazjum nr 1 w Szydłowcu jest szkołą nowoczesną, przyjazną, innowacyjną, przygotowującą absolwentów do samodzielnego funkcjonowania w otaczającym świecie, nastawionych na osiąganie sukcesów. Program szkoły ukierunkowany jest na ucznia, jego potrzeby, umożliwia mu wszechstronny rozwój osobowości.

Uczeń korzysta z najnowszych zdobyczy techniki informacyjnej i informatycznej, rozwija swoje zainteresowania i zdolności, pracuje metodami aktywnymi. Nad jego rozwojem czuwa wykwalifikowana, kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna, stosująca nowoczesne metody nauczania i wychowania. Rodzice są współautorami życia szkoły.

Gimnazjum umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim uczniom oraz uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska lokalnego.

Uchwała Rady Pedagogicznej z dnia 18 maja 2001 r.

 

Joomla templates by a4joomla